Tag Archives: “Sớm nâng hạng Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán mới nổi”

“Sớm nâng hạng Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán mới nổi”

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán trong giai đoạn 5 năm tới (2016 – 2020) là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên trở thành thị trường mới nổi. Bộ trưởng Bộ