Tag Archives: “Đi sau đã đành nhưng bi kịch ở chỗ ta lại đi theo cách của Trung Quốc”

“Đi sau đã đành nhưng bi kịch ở chỗ ta lại đi theo cách của Trung Quốc”

“Ta đi sau Trung Quốc đã đành nhưng bi kịch ở chỗ ta lại đi theo cách của Trung Quốc, có nghĩa là học theo cả những kinh nghiệm xấu, những mặt trái của nước bạn”, ông Trần Đình Thiên,