Tag Archives: bản đồ google

Google Map đã có thể dẫn đường không cần tới Internet

Trước đây, chỉ có Here mới có thể dẫn đường khi thiết bị của người dùng không có Internet và Google thì chỉ cho tải về bản đồ của một khu vực để người dùng xem offline. Ứng dụng Bản