Tag Archives: 7 DẤU HIỆU THẤT BẠI CỦA CÁC CÔNG TY INTERNET

7 DẤU HIỆU THẤT BẠI CỦA CÁC CÔNG TY INTERNET NON TRẺ

Đây là những dấu hiệu thất bại của các công ty Internet mới lập (start-up) được rút ra từ 666 nghiên cứu và khảo sát của các tổ chức. Thứ nhất: làm việc nửa vời Bạn đã quyết định thành lập công ty