Tag Archives: 6 yếu tố khiến doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả

6 yếu tố khiến doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả

Vì 6 yếu tố dưới đây, theo người viết, nếu tiếp tục duy trì cơ chế quản trị như hiện nay, các doanh nghiệp Nhà nước sẽ ngày càng trở nên kém hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh