Tag Archives: 1071 công ty đại chúng phải lên sàn

1071 công ty đại chúng phải lên sàn

Theo cập nhật của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đến hết năm 2015, có 1.071 công ty đã đăng ký hồ sơ là công ty đại chúng với UBCK nhưng chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.