Tag Archives: 10.000 nhân viên Shell sắp phải khăn gói ra đi

10.000 nhân viên Shell sắp phải khăn gói ra đi

2018 công ty sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc bán được 30 tỷ USD tài sản, với giả định thành công của việc sáp nhập cùng tập đoàn BG. Shell sẽ cắt giảm 10.000 nhân viên khi sáp nhập